Решебники для студентов » Учебники » Учебники по Истории » Історія державного управління в Україні (Навчальний посібник)

Історія державного управління в Україні (Навчальний посібник)

Нравится(+) +8 Не нравится(-)
Сайт тебе помог в решении задачи, сдачи курсовой или диплома?

В знак благодарности - Расскажи друзьям о нас!Українська Академія державного управління при Президентові України
Центр досліджень адміністративної реформи
Присвячується 10 - річчю незалежності України
Історія  державного  управління в  Україні (Навчальний посібник)
Історія державного управління в Україні (Навчальний посібник)
Володимир Киричук
Василь Тимцуник


Київ
Видавництво УАДУ
2001


ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ “ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВ ЛІННЯ В УКРАЇНІ”
1.1. Предмет, завдання та періодизація курсу, його місце в підготовці фахівців вищої кваліфікації у сфері державного управління
1.2. Геополітичне та географічне положення України,його вплив на процеси державотворення,формування структур , форм і методів державн ого управління

Розділ 2. НАЙДАВНІШІ ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ,ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УСТРОЮ ТА ОРГАНІВ УПРАВ ЛІННЯ
2.1. Державний устрій та органи управління Кіммерії,Скіфії та Сарматії
2.2. Особливості державного управління грецьких міст-держав Північного Причорномор’я
2.3. Антське царство - праукраїнське державне об’єднання, особливості його державної організації та структур управління

Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВ ЛІННЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО -ВОЛИНСЬКОМУ КНЯЗІВСТВІ
3.1. Державний устрій та управління в Київській Русі
3.2. Структура органів державного управління в Галицько-Волинському князівстві

Розділ 4. ДЕРЖАВНЕ ЖИТТЯ ТА УПРАВ ЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД ЇХ ВХОДЖЕННЯ ДО СКЛАДУ ЛИТВИ Й ПОЛЬЩІ
4.1. Державне управління на українських землях під час їх перебування у складі Великого князівства Литовського
4.2. Органи державної влади й управління Речі Посполитої та реорганізація місцевого управління в Україні після укладення Люблінської унії

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА КОЗАЦЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ Т А В ЧАСИ ГЕТЬМАНСТВА
5.1. Запорозька Січ - особлива форма української національної держави з широким козацьким самоврядуванням
5.2. Становлення української національної держави та формування органів державного й місцевого управління в період визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького
5.3. Система органів державної влади й управління на Лівобережній Україні в період Гетьманщини після смерті
Б. Хмельницького

Розділ 6. ДЕРЖАВНЕ УПРАВ ЛІННЯ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ЇЇ ВХОДЖЕННЯ ДО СКЛАДУ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬК ОЇ ІМПЕРІЙ (кінець XVIII ст. - 1917 р. )
6.1. Реорганізація державного упр авління та територіально-адміністративного устрою в підросійській Україні після ліквідації Гетьманства та Запорозької Січі
6.2. Реформування державного управління та створення органів самоврядування (земств) після відміни кріпацтва в Росії в 1861 р.
6.3. Система органів державної влади та управління на західно-українських землях у складі Австрійської імперії

Розділ 7. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬК ОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВ ЛІННЯ В ПЕРІОД ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1920 рр.
7.1. Утворен ня Центральної ради та формування органів державного управління в Україні
7.2. Організація державної влади й управління в період Гетьманату
7.3. Створення апарату державного управління Директорією УНР
7.4. Структури органів державної влади й управління в Західно-Українській Народній Республіці

Розділ 8. ДЕРЖАВНА ВЛАДА Й УПРАВ ЛІННЯ В УКРАЇНІ ЗА РАДЯНСЬК ОГО ПЕРІОДУ (грудень 1917-1991рр.)
8.1. Встановлення радянської системи управління в Україні
8.2. Державне управління в УРСР в умовах створення та функціонування загальносоюзної партійно-радянської системи
8.3. Спроби реформування органів державного управління під час хрущовської “відлиги” та в умовах поглиблення кризи радянської системи

Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ УПРАВ ЛІННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
9.1. Реформування органів державної влади і управління в умовах здобуття Україною незалежності
9.2. Структура вищих органів управління та місцевого самоврядування за Конституцією України 1996 р.

Загальні підсумки курсу
Список використаної та рекомендованої літератури
Теги: Історія, Україна, Запорозька Січ, Київська Русь, Навчальний посібник

Комментарии:

Оставить комментарий