Решебники для студентов » Учебники » Учебники по ТСП » Навчальний посібник "Технологія та устаткування зварювання"

Навчальний посібник "Технологія та устаткування зварювання"

Нравится(+) +12 Не нравится(-)
Сайт тебе помог в решении задачи, сдачи курсовой или диплома?

В знак благодарности - Расскажи друзьям о нас!Навчальний посібник  "Технологія   та  устаткування   зварювання"
УДК 621.793

Березін Л. Я., Хоменко М. М. Теорія зварювальних процесів. Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.092300 — "Технологія та устаткування зварювання". – Чернігів: НМЦ ВО, 2002. – 268 с.


Розглянуті загальні питання джерел енергії та їх фізико-технічні особливості, фізико-хімічні основи основних способів зварювання. Приведені загальні особливості металургійних, термодинамічних, кристалізаційних процесів при зварюванні та технологічної міцності металу шва. Розглянуті загальні питання здатності металів до зварювання. Надані основні відомості з хімічної термодинаміки, електрохімії, дифузії та теплових процесів, які відбуваються при зварюванні. Посібник розрахований для студентів спеціальності 6.092300 – “Технологія та устаткування зварювання.”

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “Технологія та устаткування зварювання”. Лист № 14/182-533 від 20.04.2001 р.

Рецензенти: Харченко Г.К., докт. техн. наук, проф., ІЕЗ ім. Є.О.Патона. Сливінський А.М., канд. техн. наук, проф., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.

Зміст:

Вступ

1 Джерела енергії при зварюванні
1.1 Агрегатний стан речовини
1.2 Будова атому
1.3 Елементарні зв’язки в твердих тілах
     1.3.1 Міжмолекулярний зв’язок (сили Ван–дер–Ваальса)  
     1.3.2 Іонний зв’язок 
     1.3.3 Ковалентний зв’язок 
     1.3.4 Металевий зв’язок 
1.4 Фізико–хімічні основи утворення зварного з’єднання
     1.4.1 Механізм утворення зварного з’єднання
     1.4.2 Енергія активації.  
     1.4.3 Двостадійність процесу зварювання 
     1.4.4 Контактування шорстких поверхонь
     1.4.5 Будова металевої поверхні на повітрі 
     1.4.6 Особливості будови поверхні скла 
1.5 Особливості протікання стадій при різних способах отримання нероз’ємного з’єднання
1.6 Термодинамічне визначення процесу зварювання
1.7 Типовий баланс енергії процесу зварювання
1.8 Класифікація процесів зварювання
1.8.1 Ознаки класифікації
1.8.2 Класифікація процесів зварювання за фізичною ознакою
1.8.3 Структурні схеми передачі енергії при зварюванні
1.9 Оцінка енергетичної ефективності зварювальних джерел нагріву
1.10 Вимоги до зварювальних джерел нагріву

2 Теорія дугового розряду
2.1 Види провідності
2.2 Види розрядів у газі
2.3 Способи збудження дугового розряду
2.4 Будова дугового розряду
2.5 Схема переносу заряду у дузі
2.6 Вольт–амперна характеристика дугового розряду
2.7 Елементарні процеси у плазмі дугового розряду
2.7.1 Види елементарних процесів
2.7.2 Газокінетичний переріз
2.7.3 Переріз Ромзауера та його ефект
2.7.4 Термічна іонізація. Потенціал іонізації
2.7.5 Випромінювання плазми
2.7.6 Фотоіонізація
2.7.7 Рекомбінація
2.8 Елементи термодинаміки плазми
2.8.1 Іонна та електронна температури
2.8.2 Плазма як ідеальний газ
2.8.3 Рівняння Саха. Ступінь іонізації
2.8.4 Ефективний потенціал іонізації
2.9 Явища переносу в плазмі дугового розряду
2.9.1 Перенос заряду
2.9.2 Перенос теплоти
2.9.3 Саморегулювання зварювальної дуги
2.9.5 Температура дуги
2.10 Емісійні процеси в плазмі дугового розряду
2.11 Вплив неоднорідності катода на емісійні процеси
2.11.1 Плівкові і оксидні катоди
2.11.2 Емісійна плямистість
2.11.3 Емісія діелектричних шарів
2.11.4 Іонна емісія та поверхнева іонізація
2.12 Перехідні області зварювальних дуг
2.12.1 Проблеми перехідних областей
2.12.2 Катодна зона
2.12.3 Анодна зона
2.12.4 Баланс енергії в дузі
2.13 Плазмові струмені в дузі
2.14 Магнітогідродинаміка зварювальної дуги
2.14.1 Власне магнітне поле дуги. Пінч-ефект
2.14.2 Магнітне поле зварювального контуру
2.14.3 Зовнішнє магнітне поле і магнітне поле дуги
2.15 Перенос металу в дузі
2.16 Дуга змінного струму
2.17 Особливості дуг з плавким електродом
2.17.1 Ручне дугове зварювання
2.17.2 Дугове зварювання під шаром флюсу
2.17.3 Електрошлакове зварювання
2.17.4 Дугове зварювання в вакуумі та в захисних газах
2.18 Зварювання неплавким електродом
2.19 Плазмові процеси

3 Термічні недугові джерела енергії
3.1 Електронно–променевий нагрів
3.1.1 Електронно–променевий нагрів та його використання
3.1.2 Основні фізичні характеристики електронного променя
3.1.3 Взаємодія електронного променя з речовиною
3.1.4 Тепловий баланс електронно–променевого зварювання
3.2 Фотонно–променевий нагрів
3.2.1 Використання фотонно–променевого нагріву
3.2.2 Принцип роботи оптичного квантового генератора
3.2.3 Тепловий баланс фотонного зварювання
3.3 Газове полум’я
3.3.1 Принцип нагріву в газовому полум’ї
3.3.2 Хімічні процеси при газовому зварюванні
3.3.3 Теплові характеристики і особливості нагріву газовим полум’ям
3.3.4 Тепловий баланс газового зварювання
3.4 Електрошлакове зварювання

4 Термопресові процеси
4.1 Контактне зварювання
4.1.1 Точкове контактне зварювання
4.1.2 Стикове контактне зварювання
4.1.3 Шовне зварювання
4.2 Термокомпресійне зварювання
4.3 Ковальське зварювання
4.4 Дифузійне зварювання в вакуумі
4.4.1 Гіпотези утворення зварного з’єднання в твердій фазі
4.4.2 Принципова схема ДЗВ
4.4.3 Технологічні особливості ДЗВ
4.4.4 Кінетична схема ДЗВ
4.5 Зварювання в електричному полі
4.6 Високочастотний нагрів

5 Пресово-механічні процеси
5.1 Зварювання тертям
5.2 Холодне зварювання
5.3 Ультразвукове зварювання
5.4 Зварювання вибухом

6 Елементи хімічної термодинаміки
6.1 Основні поняття та визначення
6.2 Термодинамічні функції стану
6.2.1 Внутрішня енергія
6.3 Перший закон термодинаміки
6.4. Термодинамічні процеси
6.5 Обчислення теплового ефекту
6.6 Обчислення теплоємності
6.7 Другий закон термодинаміки
6.7.1 Ентропія
6.7.2 Ізохорний потенціал
6.7.3 Ізобарний потенціал
6.7.4 Обчислення зміни ізохорного та ізобарного потенціалів
6.8 Хімічні потенціали
6.9 Хімічна рівновага
6.9.1 Гомогенне середовище
6.9.2 Гетерогенне середовище
6.10 Хімічна спорідненість
6.11 Вплив температури і тиску на положення хімічної рівноваги
6.11.1 Обчислення констант рівноваги хімічних реакцій
6.12 Явища в рідких середовищах і на поверхні розділу фаз
6.12.1 Розчинення газів
6.12.2 Закон розподілення речовини у розчинниках, що не змішуються
6.13 Поверхнева енергія рідини
6.14 Адсорбція
6.15 В’язкість рідини
6.16 Випаровування
6.17 Про хімічну спорідненість елементів до кисню
6.17.1 Хімічна спорідненість до кисню по зміні ізобарно–ізотермічного потенціалу
6.17.2 Хімічна спорідненість до кисню по пружності дисоціації оксиду металу
6.18 Дифузія в металах
6.18.1 Перший закон Фіка
6.18.2 Другий закон Фіка
6.18.3 Фактори, які впливають на величину коефіцієнта дифузії
6.18.4 Приклади протікання дифузійних процесів при дуговому зварюванні плавленням
6.19 Елементи електрохімії
6.19.1 Основні поняття і визначення
6.19.2 Види електролітів
6.19.3 Електропровідність електролітів
6.19.4 Подвійний електричний шар
6.19.5 Хімічні джерела струму

7 Теплові процеси при зварюванні
7.1 Основні поняття та визначення
7.2 Схеми нагріваємих тіл
7.3 Основи теорії теплопровідності
7.3.1 Закон теплопровідності Фурьє
7.3.2 Конвективний теплообмін
7.3.3 Променистий теплообмін
7.3.4 Рівняння теплопровідності
7.3.5 Крайові умови
7.3.6 Схеми джерел нагріву
7.3.6.1 Нескінченне тіло. Миттєве точкове джерело теплоти
7.3.6.2 Нескінченне тіло. Лінійне джерело теплоти
7.3.6.3 Нескінченне тіло. Плоске джерело теплоти
7.3.6.4 Принцип накладання
7.3.6.5 Нескінченне тіло. Об’ємне джерело теплоти
7.3.6.6 Нескінчене тіло. Постійно діюче, зосереджене джерело теплоти
7.3.7 Обмежене тіло
7.3.7.1 Адіабатична границя
7.3.7.2 Ізотермічна границя
7.4 Розрахунок нагріву метала дугою
7.4.1 Теплова потужність дуги
7.4.2 Розрахункові схеми нагріву метала дугою
7.4.3 Поширення теплоти при наплавленні валика на масивне тіло
7.4.4 Розрахунок поширення теплоти при однопрохідному зварюванні пластин встик
7.4.5 Нагрів потужним швидкорухомим джерелом теплоти
7.4.5.1 Загальні зауваження
7.4.5.2 Наплавка валика на масивне тіло потужним швидкорухомим джерелом
7.4.5.3 Автоматичне зварювання пластин з повним проваром за один прохід потужним швидкору - хомим джерелом теплоти
7.4.5.4 Вплив режимів зварювання та теплофізичних властивостей на температурне поле граничного стану при наплавленні валика на пластину
7.4.5.4.1 Вплив швидкості зварювання
7.4.5.4.2 Вплив потужності
7.4.5.4.3 Вплив одночасної зміни швидкості зварювання та потужності
7.4.5.4.4 Вплив теплофізичних властивостей
7.4.6 Термічний цикл. Максимальні температури
7.5 Нагрів та розплавлення електрода
7.5.1 Нагрів електрода скінченої довжини
7.5.2 Розплавлення електрода скінченої довжини
7.6 Електрод нескінченої довжини
7.6.1 Нагрів електрода нескінченої довжини
7.6.2 Розплавлення електроду нескінченої довжини
7.7 Нагрів та розплавлення основного метала
7.8 Теплова ефективність процеса проплавлення
7.9 Продуктивність процесів наплавленяя та проплавлення
7.10 Вплив термічного цикла процеса зварювання на структуру основного метала
7.11 Миттєва швидкість охолодження
7.12 Визначення тривалості перебування метала вище заданої температури
7.13 Нагрів тіл при електроконтактному зварюванні
7.13.1 Особливості нагріву при стиковому електроконтактному зварюванні
7.13.2 Особливості нагріву при точковому електроконтактному зварюванні

8 Металургійні процеси при зварюванні плавленням
8.1 Типи зварювальних ванн
8.1.1 Зварювальна ванна першого типу
8.1.2 Зварювальна ванна другого типу
8.2 Газова фаза
8.2.1 Дисоціація газів
8.2.2 Насичення металу газами
8.3 Вплив кисню на властивості сталі
8.4 Вплив азоту на властивості сталі
8.5 Вплив водню на властивості сталі
8.6 Вплив СO на властивості сталі
8.7 Шлаки та їх призначення
8.8 Властивості зварювальних шлаків
8.8.1 Хімічні властивості зварювальних шлаків
8.8.2 Фізичні властивості зварювальних шлаків
8.9 Властивості основних оксидів шлакової фази
8.10 Взаємодія між розплавленим металом, газовим середовищем та шлаком
8.11 Окиснювальні процеси
8.12 Розкиснювальні процеси
8.12.1 Розкиснення з утворенням конденсованих продуктів реакцій (на прикладі сталі)
8.12.2 Розкиснення з утворенням газоподібних продуктів реакцій
8.13 Дифузійне розкиснення
8.14 Розкиснення металу кислотними та основними шлаками
8.14.1 Розкиснення кислотними шлаками
8.14.2 Розкиснення основними шлаками
8.15 Легування металу шва
8.16 Рафінування металу шва
8.17 Очищення металу зварювальної ванни від сірки
8.18 Очищення зварювальної ванни від фосфору


9 Термодеформаційні процеси при зварюванні
9.1 Поняття про зварювальні напруги і деформації та їх природа
9.2 Класифікація зварювальних напруг та деформацій
9.3 Особливості виникнення деформацій при зварюванні та паянні матеріалів з різними фізико–хімічними властивостями
9.4 Теплофізичні властивості в термодеформаційних розрахунках
9.5 Механічні характеристики в деформаційних розрахунках
9.6 Дилатометричні криві
9.7 Термодеформаційний цикл
9.8 Теоретичні методи визначення зварювальних напруг та деформацій
9.8.1 Графорозрахункові методи
9.8.2 Методи, які засновані на апараті теорії пружності та пластичності
9.9 Експериментальні методи визначення зварювальних напруг та деформацій
9.10 Методи визначення тимчасових напруг
9.11 Визначення тимчасових деформацій
9.12 Методи визначення залишкових напруг та деформацій
9.12.1 Механічні методи
9.12.2 Фізичні методи
9.13 Типові поля залишкових напруг в зварних конструкціях
9.13.1 Однопрохідне зварювання пластин в стик
9.13.2 Розподіл залишкових напруг при багатопрохідному зварюванні в стик
9.13.3 Розподіл тимчасових напруг та деформацій при зварюванні

10 Здатність металів до зварювання
10.1 Поняття про здатність металів до зварювання
10.2 Оцінка технологічної здатності металів до зварювання
10.3 Вибір способу зварювання в залежності від технологічної здатності металів до зварювання
10.4 Принципи вибору зварювальних матеріалів
10.5 Принципи вибору раціональних режимів зварювання
10.6 Особливості здатності металів та сплавів до зварювання
10.6.1 Особливості здатності до зварювання кольорових металів
10.6.2 Особливості здатності до зварювання конструкційних вуглецевих сталей
10.6.3 Особливості здатності до зварювання легованих сталей

11 Кристалізація металу шва та технологічна міцність
11.1 Загальні положення теорії кристалізації
11.2 Особливості плавлення та кристалізації металу шва
11.3 Структура металу шва та біляшовної зони
11.4 Вторинна кристалізація
11.5 Хімічна неоднорідність металу
11.6 Ліквація металу шва
11.7 Фізична неоднорідність металу шва
11.7.1 Види дефектів атомної гратки
11.7.2 Фізична неоднорідність литого металу
11.7.3 Фізична неоднорідність металу шва
11.8 Технологічна міцність
11.8.1 Види міцності конструкцій, що зварюються
11.8.2 Класифікація тріщин
11.8.3 Гарячі тріщини
11.8.3.1 Величина та характер деформації, що виникають у зварному шві
11.8.3.2 Деформаційна здатність металу шва
11.8.4 Методи оцінки опірності металу шва утворенню гарячих тріщин
11.8.5 Фактори, що впливають на технологічну міцність
11.8.6 Холодні тріщини


Теги: сварка, тсп, учебник

Комментарии:

Оставить комментарий