Решебники для студентов » Державний устрій та органи управління Кіммерії,Скіфії та Сарматії

Державний устрій та органи управління Кіммерії,Скіфії та Сарматії

Найдавніші держави на території України виникли на початку І- го тисячоліття до н.е. Хоча деякі українські вчені (В. Паїк, Ю . Шилов та ін .), вважають, що значно раніше - ще в IV-V тисячоліттях до н.е., в особі держави трипільців - оріїв під назвою Оратанії (Артанії ). Однак переважна більшість учених все ж схиляється до думки , що першим державним утворенням на теренах України було Кіммерійське царство (Кіммерія ). Уперше згадується народ кіммерійці та їх держава в “Ілліаді” й “Одіссеї” Гомера (близько VIІI ст . до н.е.) і в “Історії” Геродота, а також під назвою “гімміра” в ассирійських клинописних текстах VIII ст . до н.е.

Виходячи з того , що відомі від давньогрецьких авторів географічні назви , пов’язані з найменуванням ”кіммерійців” (Боспор Кіммерійський, Кіммерійські переправи , Кіммерійський вал, область Кіммерія , місто Кіммерія , Кіммерійське селище) локалізуються переважно в межах Керченського й Таманського півостровів , деякі вчені вважають, що Кіммерія знаходилась лише на цій території . Однак інші дослідники , посилаючись на Геродота, який вказує , що кіммерійці проживали там, де пізніше знаходилась Скіфія , тобто майже в межах сучасної України, та враховуючи роль, яку відіграли кіммерійці в історії стародавніх держав Малої і Передньої Азії (вторгнення кіммерійців у VIII-VII ст . до н.е. у Фрігію, сутички з Урарту, Ассирією, завоювання в середині VII ст . до н.е. Лідії ), вважають, що Кіммерією називався могутній союз пастушо-землеробських племен, які населяли не тільки Крим, а й степи Північного Причорномор’я , звідки їх у VII ст . до н.е. витіснили скіфи .

Канадський історик українського походження Володимир Паїк вважає, що справжня назва кіммерійців - суммерійці (зимові люди ). На підтвердження своєї гіпотези він приводить назву річки Самара , яка є притокою Дніпра . Археологічними пам’ятка ми кіммерійців , на думку цих та інших дослідників , є численні поселення і курганні поховання кінця ІІ- го - початку І- го тисячоліття до н.е. на півдні України, особливо в пониззі Дніпра.

Про державну організацію кіммерійців даних залишилось небагато. Очевидно, що це була рабовласницька держава . Виходячи з повідомлення Геродота, можна зробити висновок, що на чолі Кіммерії стояли царі, але їхня влада була обмежена народними зборами, рішення яких, напевно, було вирішальним. Так, Геродот повідомляє: “Як зачули кіммерійці, що надходять скіфи , зібрали вони велике військо і стали радитися . Їх думки поділилися надвоє: царі доводили , що потрібно боротися з прийшлими, але народ гадав за ліпше покинути край і не наражатися на небезпеку. Ніхто не хотів поступатися - ані царі народові, ані народ царям. Такі думки поділили царів теж на два табори , а було їх обох по однаковій кількості. Боролися між собою та й полягли . Кіммерійський народ поховав їх коло річки Тірас (Дністер). Ще й тепер можна бачити
ту могилу. Поховавши їх, вирушив народ з краю: одна частина до Малої Азії , де тепер місто Синоп, а друга пішла в Крим, де й нині є Кіммерійські Мури , Кіммерійський порт , Кіммерійський Босфор.”

Звідси можна зробити висновок, що за формою правління Кіммерія була монархічно республіканською державою, а не абсолютно деспотичною, як інші держави Малої та Центральної Азії .

Другою найдавнішою державою на теренах України булла Скіфія (Скіфське царство), яка виникла в VII ст . до н.е. і займала майже всю територію сучасної України. Як видно з повідомлень Геродота, Скіфія не була моноетнічною державою (на її території проживало не менше 16 народів ), а поліетнічною. За другою версією Геродота (обидві вперше висунуто саме ним), якої дотримувались самі скіфи , що називали себе сколотами, полягала в тому, що вони вважали себе автохтонами, тобто корінним населенням. Археологи вважають, що вони були носіями місцевої зрубної культури , так широко поширеної у степових районах України.
Однак, яким би їх походження не було, факт залишається фактом , що скіфи створили на той час велику й могутню державу, що простягалася від Дністра до Дону, так звану Велику Скіфію, в якій панували царські скіфи на чолі з царем .

На ранньому етапі своєї історії очевидно це був союз племен, куди входили принаймні три племені об’єднання, кожне з яких мало власну територію і перебувало під владою свого вождя .
Такий тричленний поділ на племена відображений у розповіді Геродота про три загони скіфських військ під час їх війни з Дарієм . Причому ватажок найбільшого й найсильнішого загону скіфів - Іданфірс - вважався старшим.Если вы давно хотели поиграть в игровые автоматы лягушки,то теперь есть такая возможность=)))

Із початку IV ст . до н.е. влада над усіма скіфськими племенами вже зосереджувалася у руках одного царя - Атея , який прожив 90 років і загинув в 339 р. до н.е. в битві з македонським царем Філіпом - батьком Олександра Македонського . Концентрація влади в руках одного царя стала важливим кроком на шляху перетворення союзу племен в єдину міцну державу під єдиним управлінням.

На початку виникнення скіфської держави основною формою суспільних відносин у ній залишалась родоплемінна структура , хоч основи її були вже підірвані й видозміненні зростанням приватної власності, майнової нерівності, виділенням багатої аристократичної верхівки , сильної влади царя та оточуючої його дружини. На пізнішому етапі панівним стає рабовласницький лад.

Щоб підтримувати своє панівне становище над іншими народами й рабами (ними ставали захоплені під час воєн полонені) скіфи утримували велике , добре озброєне військо , основою якого було всенародне ополчення, що створювалось за принципом поділу на роди й племена. Така військова організація забезпечувала збереження військових традицій, підтримку колективної честі й усталених моральних норм , зокрема, побратимства .

На чолі Скіфської держави , як уже зазначалось, стояли царі та родові старійшини й племінні вожді, які також очолювали військові підрозділи (див. рис. 10).

Влада царів була спадкоємною і сильною. Панувало в скіфів уявлення про божественне походження царського роду. Царі виконували також судові, а частково й жрецькі функції . Непокора наказові царя каралася смертю. Найтяжчим злочином вважався замах на життя царя чаклуванням.
Найближчим оточенням царя був його особистий загін із найкращих воїнів незалежно від родового поділу.Рис. 10. Державне управління в Скіфії


Влада царя якоюсь мірою обмежувалась інститутами родового ладу. Найвищим законодавчим органом у Скіфської держави були народні збори - рада скіфів , домінуючу роль в якій відігравали військові. Тому нерідко форму державного правління в Скіфії називали військовою демократією. Із часом влада царя та його найближчого оточення дедалі посилювалася , а органи родового ладу втрачали своє значення.
Отже, скіфське суспільство у своєму розвитку досягло ранньокласових відносин і державності, що грунтувалась на експлуатації рабів , збіднілих родичів і васальній залежності підкорених племен.

Велика Скіфія проіснувала майже 400 років , з VII до кінця ІІІ ст . до н.е., коли під натиском одного із скіфських племен - сарматів - скіфи змушені були покинути майже всю територію , утримавшись тільки в Криму й нижньому Придніпров’ї , утворивши на цих землях так звану “Малу Скіфію” зі столицею в Неаполі Скіфському (поблизу сучасного Сімферополя ). На початку ІІІ ст . н.е. остаточно припинила своє існування і Мала Скіфія . Хоча назва “Скіфія” щодо території Північного Причорномор’я зберігалася і в пізніші часи .

Із загибеллю Великої Скіфії у ІІІ ст . до н.е. роль основного історичного й культурного фактора на теренах України перейшла від скіфів до сарматів , які утворили тут Сарматську державу, що проіснувала шість століть, аж до ІІІ ст . н.е. Щодо походження назви сармати, то є дві версії . Одні дослідники вважають, що це слово індоарійського походження й складається з двох слів санскритської мови SAR + MATU (цар +мати) або голова мати. Суть слова , на їх думку, розкриває становище жінки в сарматському суспільстві, тобто, що влада в ньому належить жінкам. Слід зазначити, що для цього твердження є певні підстави . Адже ще античні письменники та вчені підкреслювали особливе становище жінки в сарматському суспільстві. Геродот наводить давній переказ про походження сарматів від міфічних амазонок, що вступили в шлюб зі скіфськими юнаками. Грецькі джерела вказують, що амазонки були чудові наїзниці й воїни, у бою нерідко перемагали вершників - чоловіків .

Ще один античний автор Гіпократ в своєму медичному трактаті оповідає, що “сарматки залишалися в дівчатах аж поки не вб’ють трьох ворогів”. Грецький історик ІV ст . н.е. Ефор також вказує , що сарматські чоловіки “підкоряються в усьому жінкам як господиням”. Ці відомості схиляють нас до першої версії .

Інші дослідники вважають, що слово “сармати” іранського походження і перекладається на українську мову як “оперезаний мечем”, що також має під собою підгрунтя. Адже дійсно сарматські воїни носили довгі мечі, прикріплені до пояса .

Назву “сармати” античні джерела застосовували до різних племен, що проживали на території України і входили до складу Сарматської держави . Сарматами називали також племена, що проживали за межами сучасної України, як роксолани, алани, язичі та інші. Стосовно етнічної приналежності сарматів , то найбільш вірогідною є думка про їх спорідненість зі скіфами. До речі, й Геродот називає їх серед племен, що входили до Скіфії . Мова сарматів , як і мова скіфів , належала до північно-східної групи іранських мов.

Сарматські племена займалися скотарством , вели кочовий спосіб життя. У них, як і у скіфів , існувала приватна власність на худобу, що була основним їхнім багатством і головним засобом виробництва . Значну роль у господарстві відігравала праця рабів , в яких вони перетворювали захоплених під час безперервних війн полонених. Це свідчить, що родоплемінний лад у них розпався й складалося класове суспільство, яке вимагало утворення державних структур , створення великих сарматських племен, які пізніше об’єднувались у державу. Оскільки велике значення в житті сарматів мали війни, що велися за пасовиська або здобич, то виникала необхідність створення регулярного війська .

Отже, державно-політична організація сарматів , структура державного управління в них майже нічим не відрізнялися від скіфської. Єдиною відмінністю, якщо спиратися на античні джерела, було особливе становище в сарматському суспільстві жінки .

Сарматія , як держава , перестала існувати в ІІІ ст . н.е. Проте ця назва щодо території України збереглася аж до часів Козацької держави Богдана Хмельницького , яку в Європі називали “Сарматією”. Таким чином, державний устрій та форми правління Кіммерії , Скіфії та Сарматії характеризувалися поєднанням монархічної влади з елементами демократії .


Попередня <<==Зміст ==>> Наступна

 

Уважаемые пользователи, Вы
находитесь на сайте Решебники.ORG.UA.
У нас можно бесплатно скачать все нужные решебники для студентов.